Politică Confidențialitate

 • Acest website este operat de S.c. Infocalc Reparații S.r.l cu sediul social în Brăila, B-dul Dorobanților, Nr. 435, Bl. A1, Sc. 3 – Parter având nr. de înregistrare la registrul comerțului J09/654/2011 și cod fiscal RO29210655, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română. Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al acestei pagini de internet si va rugam sa citiți aceasta pagina denumita Politica Confidențialitate

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm. În acest website, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră prin:
– e-mailurile pe care ni le trimiteți indicate în paginile websiteului;
– formularul de comandă, garanție, retur sau contact pe care-l completați atunci când achiziționați un produs;
– efectuarea unei plăți online a unei comenzi;
– completarea datelor necesare pentru crearea contului de client;
– abonarea la newsletterul nostru;
– cookies atunci când navigați în pagină noastră de internet.

 • Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în scopuri precise și bine determinate și reglementata de Politica Confidențialitate, descrise în formularele prin care dumneavoastră vă dați, consimțământul prealabil, pentru onorarea comenzii dumneavoastră.
 • Prin intermediul acestui website noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi șterse imediat.
 • Colectarea datelor de tip cookies este necesară pentru feedback-ul asupra modului în care sunt utilizate site-ul de către utilizatori, astfel încât să putem adapta și eficientiza experiență de navigare. 
 • Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.
  Acest website este destinat utilizării de către persoane cu vârsta peste 16 ani. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați activ la explorarea copiilor dumneavoastră online și să utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru integritatea lor psihică și fizică.
 • Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
  În cazul în care nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicați parțial, ne putem găsi în situația în care nu putem furniza produsul sau serviciul solicitat. Formularul de colectare a datelor personale este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările, a duce la îndeplinire contractul sau a ne îndeplini obligațiile legale. În aceste situații vă vom informa, dacă avem posibilitatea, pentru că dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză.
 • Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție
  Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE 2016/679. Este posibil că noi să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite. Acestora la solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităților guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activități ilegale.
 • Cu excepția cazurilor specifice de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil. Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.
 • Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
  Vom păstra datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natură și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.
 • Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimi-za sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimi-zarea datelor cu caracter personal astfel încât să nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

Politică Confidențialitate – Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, vă asigurăm că respectăm drepturile pe care le aveți și ne angajăm să răspundem prompt la solicitările dumneavoastră.legate de Politica Confidențialitate

1. Dreptul la acces: Aveți dreptul să obțineți confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la aceste date, inclusiv informații referitoare la categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, sursa de unde provin etc. La cererea dumneavoastră, vă vom furniza o copie gratuită a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, putem percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

2. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Dacă decideți să vă retrageți consimțământul, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care există o bază legală pentru prelucrarea ulterioară a acestora.

3. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite situații, cum ar fi:

 • Contestarea corectitudinii datelor dumneavoastră personale, în acest caz, vă vom restricționa prelucrarea datelor pentru perioada necesară pentru a verifica corectitudinea acestora;
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este considerată ilegală, însă preferați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;
 • Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar doriți să le păstrăm în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 • Aveți obiecții referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în timp ce noi verificăm dacă există motive întemeiate care să prevaleze asupra obiecțiilor dumneavoastră.

5. Dreptul la ștergere, sau „dreptul de a fi uitat”: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale prelucrate despre dumneavoastră. Vom acționa în conformitate cu această cerere, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazurilor în care păstrarea datelor este necesară:

 • Pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale pe care o avem;
 • În scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură că aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către alt operator de date personale. Dacă este tehnic fezabil, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale către o altă organizație.

Acest drept este disponibil în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

 • Vă prelucrăm datele personale prin mijloace automate.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte.
 • Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, iar transmiterea acestor date nu afectează negativ drepturile și libertățile altor persoane.

7. Dreptul la opoziție vă oferă posibilitatea de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția situațiilor în care putem demonstra motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. De asemenea, prelucrarea poate continua în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv. Dacă vă opuneți, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.

Politică Confidențialitate – Modalități de comunicare

 • Vom informa fiecare destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Vom răspunde tuturor cererilor dumneavoastră în termenul legal de 30 de zile.
 • Pentru a vă exercita drepturile în legătură cu Politica Confidențialitate, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către S.C. InfoCalc Reparații S.R.L, cu sediul în B-dul Dorobanților nr. 435, bl. A1, Parter, localitatea Brăila, județul Brăila. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Prezența notei de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără o informare prealabilă, atunci când este îmbunătățită această pagină denumita Politică Confidențialitate sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează.
 • Prin urmare, vă invităm să vizitați periodic această pagină denumita Politică Confidențialitate, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata în alt mod fata de Politica Confidențialitate.